prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek - Przewodnicząca – kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet
Profesor dr hab. Ewa Latoszek jest profesorem zwyczajnym SGH, zatrudnionym w w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, Kierownikiem w Katedrze Unii Europejskiej im Jeana Monneta. Ponadto jest profesorem w Politechnice Warszawskiej, w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. 
 
Głównym obszarem zainteresowań i prac badawczych są następujące zagadnienia: organizacje międzynarodowe i ich miejsce w świecie; integracja europejska, wspólne polityk...
Czytaj więcej
dr Agnieszka Kłos - Wiceprzewodnicząca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej oraz finansów publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem środkami unijnymi i środkami krajów EFTA, w tym kontroli wydatkowania środków publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobyw...

Czytaj więcej
dr Maciej Krzemiński - Wiceprzewodniczący

asystent w Ośrodku Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w tematyce zróżnicowań regionalnych i kohezji oraz ekonomii Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
dr Kamil Zajączkowski - Wiceprzewodniczący

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej w CE UW. Zainteresowania badawcze to stosunki zewnętrzne UE (zwłaszcza relacje UE z krajami rozwijającymi się), pomoc rozwojowa i humanitarna, ekonomia rozwoju, relacje Północ-Południe w stosunkach międzynarodowych. Autor artykułów naukowych z tego zakresu. Wykładowca na ucz...

Czytaj więcej
dr Anna Masłoń-Oracz - Wiceprzewodnicząca - Skarbnik

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, w zakresie doradztwa biznesowego, funduszy pomocowych UE.  Koordynator i uczestnik kilkudziesięciu projektów unijnych o wartości ponad 240 mln PLN. Specjalista w zakresie opracowywania biznesplanów, analiz rynku, raportów i ekspertyz. Autorka...

Czytaj więcej
dr Marta Pachocka - Sekretarz

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia ze specjalizacją stosunki międzynarodowe. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Badacz w projekcie IMINTEG w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik projektu EUMIGRO w ramach Programu Erasmus+ w latach 2016–2019. Czynny udział w krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ...

Czytaj więcej
prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Członek Zarządu

kierownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego; inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Propagator idei europejskich specjalizujący się w ekonomii Unii Europejskiej, a zwłaszcza zagadnieniach funkcjonowania unii gospodarczo-walutowej i międzynarodowych przepływów kapitału.

Czytaj więcej
doc. dr Artur Adamczyk - Członek Zarządu

Associate Professor at the Centre for Europe, University of Warsaw; Ph.D. in Political Science; graduated from the Institute of International Relations, University of Warsaw (International Studies); Editor-in-chief of the scientific quarterly “Studia Europejskie” and secretary of the Publishing Programme at the Centre for Europe, University of Warsaw. Specialist in International Relations in the field of European Studies. Main fields of research...

Czytaj więcej
dr Aleksandra Borowicz - Członek Zarządu

asystent w Ośrodku Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej