EuInteg

Poprzez działania zaplanowane w ramach projektu „EuInteg” Stowarzyszenie PECSA będzie dążyło do jednoczesnego zrealizowania kilku podstawowych celów. Po pierwsze, celem projektu jest zwrócenie uwagi na nowe priorytety Unii Europejskiej i wymagania, które należy uwzględnić w ramach studiów europejskich w kontekście zmieniających się uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która będzie punktem kulminacyjnym projektu, prelegenci oraz uczestnicy podejmą próbę refleksji i dyskusji nad strategicznymi zagadnieniami dotyczącymi obszaru badań, nauki i edukacji w UE i w jej państwach członkowskich na rzecz inteligentnego i inkluzyjnego wzrostu gospodarczego. Ponadto toczące się w czasie konferencji obrady jej uczestników mają przyczynić się do zidentyfikowania głównych obszarów nauczania i badań w zakresie studiów europejskich w najbliższej przyszłości oraz do zainicjowania debaty pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk nad nowym kształtem i programem studiów europejskich.

W ramach projektu „EuIntegPolskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej będzie dążyło w szczególności do:

1. sformułowania rekomendacji dla obszaru studiów europejskich w Polsce i w innych państwach UE, również Partnerstwa Wschodniego, które odnosiłyby się do celów zawartych w Strategii „Europa 2020”

oraz

2. określenia priorytetowych kierunków kształcenia i badań, w tym w ramach studiów europejskich, które będą kluczowe dla wzmocnienia procesu integracji z UE w wielu wymiarach.

Przedsięwzięcie ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń oraz szerzeniu dobrych praktyk w środowisku naukowym, nie tylko polskim, ale także międzynarodowym – ze szczególnym uwzględnieniem państw kandydujących do UE i państw trzecich, co ma przyczynić się do rozwoju nowego multi- i interdyscyplinarnego podejścia do studiów europejskich oraz zachęcić do współpracy badawczej i edukacyjnej. Działania zaplanowane w ramach projektu pozwolą na wypracowanie podstaw długofalowej współpracy i nawiązanie trwałych kontaktów między przedstawicielami różnych środowisk, w tym: akademickiego, naukowego, politycznego, dyplomatycznego, biznesowego, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto istotnym celem projektu jest zaangażowanie w przedsięwzięcie młodych badaczy i specjalistów z Polski i z zagranicy, w tym z państw Partnerstwa Wschodniego. W związku z tym zaplanowano aktywny udział młodych doktorów, doktorantów i ekspertów reprezentujących różne ośrodki akademickie, instytucje badawcze i organizacje pozarządowe w przygotowaniu i realizacji projektu. W ramach konferencji naukowej odbędzie się międzynarodowy panel dyskusyjny „młodych”, wśród których znajdą się prelegenci państw europejskich. W ten sposób Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej uwypukla bardzo dużą rolę, jaką europejska młodzież odgrywa w rozwijaniu nauki, badań i edukacji w UE, a także zwraca uwagę na ogromny potencjał młodzieży reprezentującej środowisko naukowe, polityczne, biznesowe i pozarządowe w kształtowaniu przyszłej UE.

Strona WWW projektu: http://www.conference-euinteg2015.pecsa.edu.pl