Polityka kosmiczna Unii Europejskiej – ewolucja, wyzwania i perspektywy

Authors

Pages

103-118

Abstract
Przemysł kosmiczny stanowi obecnie jeden z priorytetowych obszarów rozwoju Unii Europejskiej. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w strategii „Europa 2020”, a także w najnowszej „Strategii kosmicznej dla Europy”, przyjętej w 2016 r. Potencjał przemysłu kosmicznego związany jest głównie z licznymi efektami spillover, które generuje w dziedzinie wiedzy i innowacji, ale także efektami gospodarczo-społecznymi, takimi jak podniesienie poziomu innowacyjności i wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Artykuł ma na celu przedstawienie głównych założeń polityki kosmicznej UE oraz jej wyzwań w kontekście wybranych procesów globalnych, a także sformułowanie wniosków dotyczących perspektyw rozwoju polityki kosmicznej Unii w najbliższych latach.