Scenariusze rozwoju współpracy pomiędzy bankamii przedsiębiorstwami typu fintechw oparciu o rodzaj oferowanych usług

Authors

Pages

95-110

DOI
10.51149/ROEA.2.2020.7
Abstract

Przedstawiony  artykuł  wpisuje  się  w  tematykę  innowacji  technologicznych  w  branży  finansowej.  Celem tekstu jest wskazanie możliwych scenariuszy rozwoju współpracy pomiędzy bankami i przed-siębiorstwami typu fintech biorąc pod uwagę rodzaj oferowanych usług. Pierwsza część publikacji definiuje  podstawowe  zagadnienia  związane  z  branżą  fintech.  Część  druga  prezentuje  przegląd  literatury  odnoszącej  się  do  zagadnień  usług  oferowanych  przez  banki  i  przedsiębiorstwa  typu  fintech. Natomiast w ostatniej mającej charakter empiryczny porównane zostały usługi oferowane przez firmy typu fintech i banki. Uwzględniono w niej również rozwiązania prawne zastosowane na obszarze Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzona analiza pozwoliła formu-łować wnioski dotyczące możliwych scenariuszy rozwoju i współpracy pomiędzy bankami i przed-siębiorstwami innowacyjnych technologii finansowych na podstawie usług oferowanych przez nie. Fintech  to  z  jednej  strony  nowe  podmioty  na  rynku  finansowym,  mogące  odebrać  część  rynku  bankom i tym samym zachwiać równowagę systemu finansowego. Z drugiej jednak, fintech mogą okazać się swego rodzaju motorem napędowym dla banków, które przez rosnącą konkurencję będą zmuszone  doskonalić  swoje  produkty,  a  tym  samym  rozpocząć  współpracę  z  przedsiębiorstwami  fintech.

 • Bankier.  2020.  „USA  wprowadzą  licencję  dla  fintechów”.  https://www.bankier.pl/wiadomosc/USA-wprowadza-licencje-dla-fintechow-7605938.html [dostęp: 11.01.2020].
 • Bundesbank. 2019. „FinTechs”. https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bankenaufsicht/einze-laspekte/fintechs/fintechs-598228 [dostęp: 09.12.2019].
 • Conkarta.  2020.  „Fintech  –  Bigtech.  Wyzwania  dla  banków”.  https://www.conkarta.pl/file/cke_1546818958_01_fintech%20jako%20szansa%20i%20zagrozenie%20_w.szpringer_sgh_cedp2018-1.pdf [dostęp: 10.01.2020].
 • Fellow Finance. 2019. „Lider pożyczek społecznościowych w krajach nordyckich”, https://www.fellowfinance.pl/ [dostęp: 14.12.2019].
 • Fintek. 2020. „Stany Zjednoczone walczą z innowacyjnością własnych fintechów”. https://fintek.pl/stany-zjednoczone-walcza-z-innowacyjnoscia-wlasnych-fintechow/ [dostęp: 11.01.2020].
 • Forbes.  2020.  „W  pogoni  za  PayPalem”.  https://www.forbes.pl/przywodztwo/klarna-w-pogoni-za-paypalem/wm4n559 [dostęp: 25.01.2020].
 • Górka J. 2018. „Banki, GAFAM, FinTech w gospodarce współdzielenia–equilibrium współpracy i konkurencji.“, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 531.
 • Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E. 2018. „Rola banków i sektora FinTech w świetle implemen-tacji dyrektywy PSD2“. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Vol. 2, No. 34: 159–169.
 • Grzywacz J., Jagodzińska-Komar E. 2019. „Rola sektora FinTech w rozwoju bankowości w Polsce”. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
 • Harasim J., Mitręga-Niestrój K. 2018. „Fintech – dylematy definicyjne i determinanty rozwoju”. Research  Papers  of  the  Wroclaw  University  of  Economics/PraceNaukoweUniwersytetuEkono-micznego we Wroclawiu, No. 531.
 • Kabbage.  2019.  „Get  confidence  in  your  cash  flow”.  https://www.kabbage.com/  [dostęp:  14.12.2019].
 • King B. 2012. „Bank 3.0: Why banking is no longer somewhere you go but something you do”, Wiley & Sons.
 • KNF.  2019.  „Sektor  podmiotów  wykorzystujących  nowoczesne  technologie  informatyczne  w obszarze usług finansowych”. https://knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech [dostęp: 09.12.2019].
 • Kredyt Market. 2019. „Czym różni się FinTech od banku?”. https://kredytmarket.com/blog/fin-tech/ [dostęp: 14.12.2019].
 • Krzeczewski B. 2015. „Wybrane procedury badawcze w nauce o finansach a metodologia nauk ekonomicznych”, Optimum. Economic Studies, Vol. 78, No. 6.
 • Mrozowski P. 2018. „Wpływ branży FinTech na konkurencyjność polskiego sektora bankowego”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, No. 28.
 • Navaretti  G.,  Calzolari  G.,  Pozzolo  A.  2018.  „Fintech  and  Banking.  Friends  or  Foes?.”,  Friends or Foes.Newtech. 2020. „Fintech i blockchain w Unii Europejskiej”. https://newtech.law/pl/fintech-block-chain-unii-europejskiej/ [dostęp: 11.01.2020].
 • Ofiarski Z. 2013. „Prawo bankowe: komentarz” Wolters Kluwer.
 • PWC. 2020. „FinTech pod lupą Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego”. https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2019/fintech-pod-lupa-eba.html [dostęp: 11.01.2020].
 • Romānova I., Kudinska M. 2016. „Banking and Fintech: a challenge or opportunity?.”, Contem-porary issues in finance: Current challenges from across Europe.
 • Szambelańczyk J. i in. 2017. „Bezpieczny Bank”. Wydawnictwo Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Vol. 2, No. 67: 143–144.
 • Szpringer W. 2016. „Fin-Tech–nowe zjawisko na rynku usług finansowych”, E-mentor, No. 64.2.
 • Szpringer W. 2017. „Fintech–konkurencja a regulacja na rynku usług finansowych, w: Regulacje finansowe”, Fintech–nowe instrumenty finansowe–resolution.
 • Szpringer  W.  2017a.  „Nowe  technologie  a  sektor  finansowy:  FinTech  jako  szansa  i  zagrożenie”,  Wydawnictwo Poltext.
 • Świeszczak K. 2017. „Zaufanie w świecie finansów w obliczu rozwoju technologii na przykładzie banków i sektora FinTech”, Bezpieczny Bank, Vol. 2, No. 67.
 • Thakor  A.  2019.  „Fintech  and  banking:  What  do  we  know?.”,  Journal  of  Financial  Intermedia-tion, 100833.
 • Transfer Wise. 2019. „Tańszy i szybszy sposób wysyłania pieniędzy za granicę”. https://transfer-wise.com/pl [dostęp: 14.12.2019].
 • Widawski P., Brakoniecki M. 2016. FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju. Fundacja FinTech Polska, Obserwatorium.biz Sp. z o.o., Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.