Integracja społeczna w Unii Europejskiej przez komunikację językową jej obywateli

Authors

Pages

63-78

Abstract

Celem niniejsz ego artykułu jest weryfi kacja hipotezy badawczej o konieczności wprowadzenia wspólnego języka Unii Europejskiej, w celu pogłębienia integracji społecznej obywateli poszczególnych państw członkowskich, co zostało wyznaczone jako jeden z głównych celów istnienia UE już przez sygnatariuszy Traktatu z Maastricht. Punktem wyjścia do sformułowania owej hipotezy były badania Eurobarometr, w których 43% respondentów przyznało, że nie czuje się emocjonalnie związanymi z UE, mimo iż są jej obywatelami. Taki wynik ankiety wymagał według autorów niniejszego opracowania szerszego spojrzenia na możliwe przyczyny braku społecznej integracji w UE. W celu nadania pracy przejrzystej struktury artykuł został podzielony na trzy rozdziały, z czego w pierwszym autorzy przybliżają genezę i zadania Unii Europejskiej, w drugim defi niują pojęcie i cele komunikacji, a następnie, w trzecim, wskazują zależność między poziomem integracji a zdolnością komunikacji w tym samym języku na przykładzie języka angielskiego oraz esperanto. Na postawie dostępnych wyników badań w podsumowaniu artykułu autorzy konkludują, że choć sprawna komunikacja między narodami jest zdecydowanie elementem niezbędnym do wzmacniania społecznej integracji między nimi, sprawą otwartą pozostaje, czy musi ona odbywać się przy pomocy jednego, wybranego języka czy wybranym językiem powinien być język UE, którym posługuje się najwięcej obywateli, tj. język angielski, czy też język stworzony od nowa, taki jak esperanto.

 • Balboni P. 2015. Le sfide di Babele: insegnare le lingue nelle società complesse. Turyn: UTET università.
 • Bartmiński J. 2014. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: UMCS.
 • Borowiec J., Wilk K. 2005. Integracja europejska. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Cardona G. 2009. Introduzione alla sociolinguistica. Turyn: UTET Università.
 • Chiti-Batelli A. 2008. Glottofagia ed etnolisi: per la salvaguardia dell’identità linguistica e culturale dell’Europa. Padwa: CEDAM.
 • Edupedia. 2018. „Komunikacja językowa”. http://www.edupedia.pl/words/index/ show/489235_slownik_terminow_gramatycznych-komunikacja_jzykowa.html [dostęp: 3.11.2018].
 • Encyklopedia PWN. 2018 „Integracja gospodarcza”. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ integracja-spoleczna;3915018.html [dostęp: 10.11.2018].
 • Europejski Bank Centralny. 2018. „Stosowanie euro”. https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/ html/index.pl.html [dostęp: 3.11.2018].
 • Gledhill Ch. 1998. The Grammar of Esperanto: a Corpus-based Description. Monachium: Lincom Europa, 9–12.
 • Government of India. 2018. “Indian languages”. http://mhrd.gov.in/sites/upload_fi les/mhrd/ fi les/upload_document/languagebr.pdf [dostęp: 10.11.2018].
 • Hymes D. 1974. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 53–62.
 • Jakobson R. 1960. Poetyka w świetle językoznawstwa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Krumm H.-J., Plutzar V. 2008. Tailoring language provision and requirements to the needs and capacities of adult migrants. Wiedeń: Rada Europy.
 • Lindstedt J. 2006. “Native Esperanto as a Test Case for Natural Language”, in: A man of measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson, Mickael Suominen, Antti Arppe, Anu Airola, Orvokki Heinämäki, Turku: The Linguistic Association of Finland, 47–55.
 • MacKenzie, I. 2014. English as a Lingua Franca: Th eorizing and Teaching English. Londyn: Routledge.
 • Perspektywy. 2018. „ECTS – wspólna waluta akademicka”, http://www.perspektywy.pl/ portal/index.php?option=com_content&view=article&id=539:ects-wspolna-walutaakademicka& catid=73&Itemid=220 [dostęp: 3.11.2018].
 • Tradingeconomics, https://tradingeconomics.com/european-union/gdp [dostęp: 09.12.2018].
 • ResearchGate. 2018a. “Design for Change Engineering Adaptable and Adaptive User Interaction by Focusing on User Goals”. https://www.researchgate.net/publication/225163097_ Designing_for_Change_Engineering_Adaptable_and_Adaptive_User_Interaction_ by_Focusing_on_User_Goals [dotęp: 3.11.2018].
 • ReaserchGate. 2018b. “Jakobsons communication model”, https://www.researchgate.net/ profi le/Simone_Diniz_Junqueira_Barbosa/publication/225163097/fi gure/fi g1/AS:3936 35502805017@1470861426014/Jakobsons-communication-model.png [dostęp: 3.11.2018].
 • Santipolo M. 2002. Dalla sociolinguistica alla glottodidattica. Turyn: UTET libreria, 151–155.
 • Selten R. 1997. Th e Costs of European Linguistic (Non)Communication. Rzym: Esperanto Radikala Asocio.
 • Słownik Języka Polskiego. 2018. „Lingua franca”. https://sjp.pl/lingua+franca [dostęp: 3.11.2018].
 • Special Eurobarometer 386, 2012. Europeans and their languages. Komisja Europejska. https:// data.europa.eu/euodp/data/dataset/S1049_77_1_EBS386 [dostęp: 10.11.2018].
 • Standard Eurobarometer 88, 2017. Public opinion in the European Union. Komisja Europejska. https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2143_88_3_STD88_ENG [dostęp: 10.11.2018].
 • Statista. 2017. “Th e EU’s greatest achievements according to Europeans”. https://www.statista. com/chart/9930/the-eus-greatest-achievements-according-to-europeans/ [dostęp: 10.11.2018].
 • Szarfernberg R. 2014. Polityka społeczna Unii Europejskiej – przewodnik. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej UW.
 • TEJO. 2015. “Esperanto: Like a Native”. https://www.youtube.com/watch?v=UzDS2WyemBI [dostęp: 3.11.2018].
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Preambuła. https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=PL [dostęp: 10.11.2018].
 • Unia Europejska. 2018a. „UE w skrócie”, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-inbrief_ pl [dostęp: 3.11.2018].
 • Unia Europejska. 2018b. „Administracja UE – pracownicy, języki i siedziba”, https://europa. eu/european-union/about-eu/fi gures/administration_pl [dostęp: 3.11.2018].
 • Wierzbicka A. 1999. Język−umysł−kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojan K. 2015. Języki sztuczne: zapotrzebowanie społeczeń stw czy fantazja jednostek: zarys dziejów interlingwistyki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wójcik C. 2008. Integracja ze strefą euro: teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 11.
 • Wysocka E. 2007. „My i Oni – dlaczego tak trudno być razem. Odpowiedź pedagoga, psychologa i socjologa”, w: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, D. Lalak, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Zamenhof L. 1887. Język międzynarodowy: przedmowa i podręcznik kompletny: por Poloj. Warszawa: Ch. Keltera.