Kontakty gospodarcze PRL z Zachodem w dekadzie gierkowskiej. Wybrane zagadnienia z lat 1970–1980

Authors

Pages

93-106

Abstract

Artykuł opisuje trzy główne pola kooperacji PRL z państwami kapitalistycznymi w latach 70. XX w. – wymiany handlowej, zadłużenia zagranicznego oraz importu licencji technologicznych. Przedstawione zostały błędy w polityce gospodarczej prowadzonej przez decydentów politycznych. Wskazano również na negatywne dla rozwoju gospodarczego bodźce generowane przez system gospodarki centralnie sterowanej. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza dokumentów, zarówno literatury przedmiotu, dokumentów urzędowych z epoki oraz danych statystycznych.

 • Acemoglu D., Robinson J. 2014, Dlaczego narody przegrywają?, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bałtowski M. 2009, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek, Warszawa: PWN.
 • Bień W. 2017, Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970–1985. Wspomnienia uczestnika wydarzeń, Warszawa: Diffi n.
 • Bożyk P. 1983, Marzenia i rzeczywistość, czyli anatomia polskiego kryzysu, Warszawa: PiW.
 • Brzost W. 1979, Importowany postęp techniczny a rozwój gospodarczy Polski, Warszawa: Wyd. PWN.
 • Fallenbulch Z. 1983, East-West Technology Transfer. Study of Poland 1971–1980, Paris: OECD.
 • Górski J. 1982, Gospodarka 1981. Problemy załamania i rozwoju, Warszawa: KiW.
 • GUS. 1982, Rocznik Statystyczny 1981, Warszawa.
 • GUS. 1983, Rocznik Statystyczny 1982, Warszawa.
 • GUS. 1995, Historia Polski w liczbach. Handel, Warszawa.
 • GUS. Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego (różne lata), Warszawa.
 • Nowicki J. (red.) 1978, Import myśli naukowo-technicznej z rozwiniętych krajów kapitalistycznych, Warszawa: PWE.
 • Jasiński L.J. 2011, Polskie kontakty z zagranicą w XX wieku, Warszawa: Wyd. Trio.
 • Kuczyński W. 1981, Po wielkim skoku, Warszawa: PWE.
 • Muller A. (red.). 1985, U źródeł polskiego kryzysu, Warszawa: PWN.
 • Rapacki R. 1986, Wymiana licencyjna wschód-zachód. Przyczynek do teorii, Warszawa: SGPiS.
 • Kozłowski K. (red.) 1988, Raporty dla Edwarda Gierka, Warszawa: PWE.
 • Schumpeter J. 1983, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profi ts, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Transaction Publishers, ebook.
 • „Wytyczne na VI Zjazd PZPR” 1971, Nowe Drogi , nr 10/1971.
 • VI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stenogram. 1972, Warszawa: KiW.