Zarząd

prof. zw. dr hab. Ewa Latoszek - Przewodnicząca – kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). Dziedziny zainteresowania: integracja europejska, polityki UE, organizacje międzynarodowe, ekonomia rozwoju i ekonomia międzynarodowa. Zaangażowana też w liczne projekty badawcze i edukacyjne krajowe i międzynarodowe. Jako ekspertka  uczestniczyła w grupach eksperckich na rzecz opracowywania strategii  akcesji Polski do UE  i była jednym z pierwszych naukowców w Polsce, którym...

dr Agnieszka Kłos - Wiceprzewodnicząca

Agnieszka Kłos, doktor nauk ekonomicznych 2012 r. Od 2014 r. jest adiunktem w katedrze UE Jeana Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2005 pracowała w Departamencie Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2005-2011 w Departamencie Instytucji Płatniczej, Ministerstwo Finansów. W latach 2011–2013 pracowała w Banku Gospodarki Narodowej jako ekspert w Departamencie Programów Europejskich. Od 2015 r. pracuje w Urzędzie...

dr Maciej Krzemiński - Wiceprzewodniczący

asystent w Ośrodku Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w tematyce zróżnicowań regionalnych i kohezji oraz ekonomii Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

dr Anna Masłoń-Oracz - Wiceprzewodnicząca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, w zakresie doradztwa biznesowego, funduszy pomocowych UE.  Koordynator i uczestnik kilkudziesięciu projektów unijnych o wartości ponad 240 mln PLN. Specjalista w zakresie opracowywania biznesplanów, analiz rynku, raportów i ekspertyz. Autorka...

dr hab. Kamil Zajączkowski - Wiceprzewodniczący

Adiunkt i Koordynator ds. Badań i współpracy międzynarodowej w Centrum Europejskim, Uniwersytet Warszawski; laureat prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Najlepszych Młodych Uczonych (2013). Doktor nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej; Członek Polsko-Afrykańskiego Stowarzyszenia i Polskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych. Główne...

dr Marta Pachocka - Sekretarz

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych i badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami UW. Kierownik i członek zespołu w licznych krajowych i zagranicznych projektach finansowanych ze środków MNiSW, MSZ, NCN, NBP, FWPN, KAS, UE (Horizon 2020, Lifelong Learning Programme, Erasmus+, Creative Europe) czy UM w Warszawie. W latach...

Adiunkt w Katedrze Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej. Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Posiada doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej w Polsce. Jest kierownikiem Studium podyplomowego „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich”...

dr hab. Anna Visvizi - Członek Zarządu

dr hab., Professor SGH, ekonomistka i politolog, specjalizuje się w zakresie ekonomii międzynarodowej i stosunków międzynarodowych, z uwzględnieniem wpływu technologii na społeczeństwo, procesy gospodarcze i kształtowanie polityki. W tym kontekście jej praca badawcza obejmuje również tematykę związaną ze smart cities, smart villages, sztuczna inteligencją oraz związanymi z tym metodami badan naukowych. Zakres geograficzny badań naukowych dr hab...

Aleksandra Szczerba-Zawada – doktorka habilitowana nauk prawnych , specjalność prawo europejskie; absolwentka kierunku Europeistyka oraz Prawo. Kierowniczka Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Visiting Professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari.
Specjalizuje się unijnym prawie antydyskryminacyjnym, prawie instytucjonalnym Unii Europejskiej...

doc. dr Artur Adamczyk - Członek Zarządu

Doktor nauk politycznych; absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (studia międzynarodowe), Profesor nadzwyczajny, Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Studia Europejskie” i Sekretarz Programu Wydawniczego Centrum Europy, Uniwersytet Warszawski. Specjalista ds. Stosunków międzynarodowych w dziedzinie europeistyki. Główne obszary zainteresowań badawczych: system instytucjonalny Unii Europejskiej, proces...

dr hab. Małgorzata Dziembała - Członek Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. nadzw. w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Kierownik Studiów Podyplomowych Handel Zagraniczny. Jej badania koncentrują się wokół europejskiej integracji gospodarczej, polityki regionalnej Unii Europejskiej i konkurencyjności regionów, współpracy międzynarodowej regionów, w tym współpracy transgranicznej i polityki innowacji. Jest...

prof. dr hab. Andrzej Stępniak - Członek Zarządu

kierownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego; inicjator i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Propagator idei europejskich specjalizujący się w ekonomii Unii Europejskiej, a zwłaszcza zagadnieniach funkcjonowania unii gospodarczo-walutowej i międzynarodowych przepływów kapitału.